PHP留言板实战
浏览 345 | 评论 2 | 字数 609
小丁
2020年02月15日
 • <?php 
  $text = $_POST["text"];
  $name = $_POST["name"];
  
  //数据检测
  function post( $text ){
  if ($text === "") {
  return false;
  }
  $not = ["习平","fuck","233"];
  foreach ($not as $user) {
    if ($text === $user) {
      return false;
    }
    }
  return false;
  }
  
  //调回函数,检查内容
  $chak = post( $text );
  if ($chak === false) {
    die("总得输入点什么留言内容吧!");
  }
  //调回函数,检查昵称
  $chak = post( $name );
  if ($chak == false) {
  die("难道你是无名氏?");
  }
  echo "留言内容:" . $text;
  echo "</br>";
  echo "留言人:" . $name;
  ?>
  本文作者:小丁
  本文链接:http://xding.top/archives/164/
  最后修改时间:2020-02-29 18:43:33
  本站未注明转载的文章均为原创,并采用 CC BY-NC-SA 4.0 授权协议,转载请注明来源,谢谢!
  评论
  与本文无关评论请发关于页面请不要水评论,谢谢。
  textsms
  支持 Markdown 语法
  email
  link
  评论列表
  已有 2 条评论
  123
  2020-02-15 19:54
  123
  冷瞳
  2020-02-15 14:27
  挺好 ヾ(≧∇≦*)ゝ